Общи условия

Често задавани въпроси.
Често задавани въпроси.

Общи условия

Условия за използване на уебсайт eha-bg.com

Условия за използване на уебсайт eha-bg.com
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "ЕХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, по-долу за краткост "EHA-BG", от една страна, и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.eha-bg.com, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга.

"ЕХА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207547084, с адрес гр. София, ул. проф.Цветан Лазаров, бл. 29, вх. Б, ет. 3, ап. 10 , имейл адрес: ìnfo[на]eha-bg com.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на EHA-BG и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от EHA-BG, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Дефиниции
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт или уебсайт - www.eha-bg.com и всички негови подстраници.

Клиент - всяко физическо лице, което е субект на изследване, предлагано от страна на EHA-BG.

EHA Изследване - изследване на наличието на минерали и тежки метали в косата на пациент, което изследване се извършва чрез анализ на проба от косата на пациент.

EHA тест - комплект за извършване на EHA изследване, предназначен за вземане на проба от коса на клиент в домашни условия, което вземане се извършва от самия клиент.

Резултати - данни, извлечени в следствие на изследване.

Подизпълнител, извършващ изследването - за фактическо извършване на предлаганите услуги, EHA-BG използва услугите на трето лице - подизпълнител, а именно скрининг лаборатория Lifeline Diag Sp. z o.o. със седалище ul. Lubiny 10C, 40-582 Katowice, Poland.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Поръчка
Посредством интерфейса на eha-bg.com клиент може да поръча предлагани от EHA-BG услуги, а именно извършване на EHA изследване. За да поръча услугата, клиентът следва да:

1. Направи поръчка посредством интерфейса на EHA-BG за доставка на EHA тест;
2. Да изпълни инструкциите в теста за вземане на проба;
3. Да изпрати взетата за теста проба от коса на адреса на EHA-BG, за извършване на изследването;
4. Да достъпи резултатите от изследването в електронен формат чрез посочените в инструкциите към EHA теста данни за достъп след изтичане на посочения срок за извършване на изследването.

Клиентът се съгласява, че EHA изследването се провежда от подизпълнител, извършващ изследването, а именно дружеството посочено по-горе в настоящите общи условия. Клиентът се съгласява, че с извършването на поръчка за EHA изследване ще бъде обвързан и с общите условия за получаване на резултати от същото, налични на уебсайта на подизпълнителя lifelinediag.eu.

Клиентът се задължава да спазва стриктно инструкциите за вземане и изпращане на проба като EHA-BG не носи отговорност в случаите, в които пробата, взета от Потребителя е негодна за изследване поради неспазване на инструкциите от страна на Потребителя.
Резултати
Получените резултати от Потребителя не представлява диагноза, нито медицинска консултация и услугите, предлагани от EHA-BG, както и от подизпълнителя, извършващ изследването, не са здравни услуги по смисъла на законодателството на Република България. Доколкото на уебсайта или на страница, линк за която е разположен в уебсайта, е налична информация относно потенциално тълкуване на резултатите от EHA-изследвания, същата не следва да се приема като консултация. Потребителят изрично декларира, че няма да използва посочената информация, както и което и да е друго съдържание на уебсайта с цел самодиагностика, самолечение или установяване на хранителен режим във връзка с резултатите от EHA изследването.

Потребителят декларира, че е запознат с факта, че преди предприемане на каквито и да е мерки във връзка с резултатите, следва да бъде извършена консултация със специалист.

EHA-BG не носи отговорност за каквито и да причинени преки или косвени вреди, както и пропуснати ползи, в следствие на действия, извършени от клиента, които не са съобразени с настоящите общи условия.

EHA-BG запазва правото си еднократно да изисква от Потребителя да направи нова проба, в случай че първоначално взетата проба не може да бъде предмет на EHA-изследване поради обективни причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Потребителя. В този случай EHA-BG изпраща на потребителя нов EHA-тест за своя сметка, както и се задължава да поеме разходите по получаване на изпратена от клиента проба за своя сметка.

Специални условия за отказ от поръчка и рекламация
Предвид характера на услугите, които могат да бъдат поръчани на EHA-BG, потребителят няма правo да се откаже от услугата след началото на изпълнението на същата. Счита се, че изпълнението на услугата е започнало с изпращането на EHA тест на адреса, посочен от потребителя.

Потребителят има всички права по Закона за защита на потребителите, включително правото на рекламация. Потребителят има право да предяви рекламация, освен в предвидените в закона случаи, и в хипотезата, в която получи EHA тест, целостта на опаковката на който е видимо нарушена. В този случай потребителят има правото да или по отношение на който е налице увреждане целостта на самия EHA тест. В този случай потребителят има правото да извърши рекламацията незабавно като уведоми подизпълнителят, извършващ доставката, че не приема доставката с оглед нарушеността на опаковката. При извършване на рекламация потребителят следва да уведоми EHA-BG на посочения в настоящите общи условия адрес чрез изпращане на формуляр за извършване на рекламация. При законосъобразно извършване на рекламация EHA-BG следва да изпрати нов EHA-тест на Потребителя съобразно условията за доставка, които следва да се считат за изкорпорирани в настоящите общи условия по референция.

Потребителят има правото да се откаже от поръчка и извън предвидените в ЗЗП хипотези, но не по-късно от момента, в който пробата, взета от Потребителя, бъде изпратена от EHA-BG на подизпълнителя, извършващ изследването, за който момент Потребителят следва да бъде уведомен.

При законосъобразно упражняване на правото на отказ, EHA-BG възстановява на потребителя заплатената сума по избран от Потребителя начин като EHA-BG има правото да приспадне всички разходи, реализирани от EHA-BG във връзка с изпращането на EHA-теста, както и всички банкови такси или такси на платежни оператори и сходни такси, свързани с възстановяването на платената сума съобразно избрания от Потребителя способ. В случай, че Потребителят се откаже от поръчката в рамките на условията по предходния параграф, EHA-BG приспада от сумата, подлежаща на връщане и сумата в размер на 25,00 лв., а именно равностойността на неизползван EHA-тест.
Цена и начин на плащане
Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на EHA-BG към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

Цените на стоките и услугите включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.

EHA-BG си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки и услуги посредством следните методи:
● Наложен платеж или пощенски паричен превод, съобразно условията на съответното трето лице, предлагащо платежната услуга.
● Плащане чрез банкова или платежна карта, извършено съгласно условията на третото лице, предлагащо съответната услуга (куриер, извършващ физическата доставка на EHA-теста).

Търговецът запазва правото си да установи и други методи за плащане на уебсайта, включително чрез услугите на трети лица – платежни оператори, както и плащане в брой на място в търговски обект след направена поръчка.
При извършване на поръчка потребителят се обвързва с общите условия за предоставяне на платежни услуги на съответното трето лице - доставчик на същите.
Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, включително по отношение на дължимите такси за извършване на съответната платежна операция.

Потребителят следва да бъде изрично запознат с факта, че използването на услугите „наложен платеж“ и „пощенски паричен превод“ на съответните доставчици на куриерски и платежни услуги е свързано със заплащане на допълнителни такси съобразно с тарифата на съответните доставчици, които такси е възможно да не бъдат отразени в интерфейса на сайта при извършване на поръчка поради факта, че същите не са включени в цената за доставка на стоките, а са такса, платима за съответните платежни услуги.
Достъп до резултати от лабораторни изследвания
Резултатите от лабораторни изследвания се съхраняват в електронен формат от EHA-BG в качеството на администратор на лични данни. При обработката на резултатите EHA-BG може да използва услугите на трето лице - обработващ лични данни.

Платформата за съхраняване на резултати от лабораторни изследвания и достъп до същите може да бъде разположена на уебсайт или уебстраница, извън www.eha-bg.com, а именно на платформата на подизпълнителят, извършващ изследването. При извършване на поръчка потребителят се обвързва с общите условия за използване на платформата за достъп до резултатите от изследването.

EHA-BG предлага на Клиентите да получат резултатите от лабораторни изследвания в електронен формат чрез достъп до потребителски профил посредством потребителско име и парола.

Потребителското име и парола за достъп до потребителския профил представляват конфиденциална информация. Пълната отговорност за достъпа до резултатите посредством потребителско име и парола принадлежи на Клиента, на когото са дадени.

EHA-BG не предоставя на Клиент и потребители на уебсайта данни за потребителски профили или резултати от лабораторни изследвания по телефон или по какъвто и да е начин, различен от предвидения в настоящите общи условия. При загубване на данни за достъп до потребителски профил, потребителят може да използва създадената техническа процедура за възстановяване на същите.

Срокът за предоставяне на резултати е 15 календарни дни, считано от момента, в който годна проба, взета от Потребителя, бъде получена от EHA-BG. Срокът може да бъде удължен поради непредвидени обстоятелства, които са свързани със забавяне на доставката на пробата на Потребителя до подизпълнителя, извършващ EHA изследването. За нуждите на тълкуване на настоящите общи условия “непредвидени” са обстоятелства, които стоят извън контрола на EHA-BG и не биха могли да бъдат предвидени при изпращане на пробата до подизпълнителя, извършващ изследването.
Интелектуална собственост
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта(включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на EHA-BG или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на EHA-BG, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на EHA-BG, EHA-BG има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, EHA-BG не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта.

EHA-BG се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги посредством уебсайта.

EHA-BG си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. EHA-BG има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
Допълнителни клаузи
Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.