Информация

Методи на плащане.
Методи на плащане.

Информация

Плащане и доставка

На сайта се приемат следните методи на плащане:
- Наложен платеж
- Плащане с карта през системата на Еконт Econtpay
- Плащане по банков път
- Плащане на вноски/лизинг, чрез ТБИ Банк.

Доставките се извършват от куриерска фирма Еконт по стандартната им тарифа.

Условия за доставка

Доставката на поръчаните EHA-тестове се осъществява чрез куриерска услуга от трето лице
Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго за конкретната стока.
Разходите по доставката са за сметка на Потребителя, освен ако на интерфейса на сайта не е посочено друго.
Преди изпращане на поръчаната стока EHA-BG има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
EHA-BG не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставката се извършва в срок от 5 дни, считано от извършване на поръчката. При извънредни обстоятелства EHA-BG си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Доставката се извършва в срок от 5 работни дни, считано от датата на извършване на поръчка. При извънредни обстоятелства EHA-BG си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Поръчаните стоки се изпращат чрез трето лице (куриер) най-късно в рамките на дни след извършване на поръчката.
Обработването на поръчките включва предаването им на куриерска фирма, която да извърши доставката.
Поръчаните EHA-тестове се доставят срещу подпис.
Потребителят е длъжен да прегледа EHA-теста в момента на доставката и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди съобразно предвиденото в общите условия. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
EHA-BG си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Регистрация и идентификация

Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.
Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.
На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години.
Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.
Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Търговеца, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Търговеца данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта.
Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта чрез профила си.
Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите условия.
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Търговеца в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
• Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
• тел: 0700 111 22
• email: info@kzp.bg
• адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
• Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
• тел: 02/91-53-518
• email: kzld@cpdp.bg
• адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище в гр. София.
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show